Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten van F!T Combisport.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten en/of activiteiten waarbij derden worden betrokken.

2.3 Onder schriftelijk wordt er in deze algemene voorwaarden verstaan: per brievenpost of e-mail of andere vorm van berichtgeving.

 

​Artikel 3 Inschrijving en Opzegging

3.1 Alle rittenkaarten worden aangegaan voor onbepaalde tijd en zijn niet overdraagbaar.

3.2 Het seizoen gaat het gehele jaar door m.u.v de zomervakantie en feestdagen. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website, Facebook of mondeling.

 

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Het lesgeld wordt elke les vooraf geïncasseerd.

4.2 Betaling dient te geschieden per contant per les of per rittenkaart.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en schade

5.1 Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens F!T Combisport die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van F!T Combisport als lesgever dient te worden betracht, is F!T Combisport niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodatie waar F!T Combisport haar werkzaamheden uitoefent of evenementen organiseert. Evenmin is F!T Combisport aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les of cursus.

5.2 F!T Combisport is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van F!T Combisport en of haar docenten. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door F!T Combisport is de aansprakelijkheid van F!T Combisport.

5.3 Iedere aansprakelijkheid van F!T Combisport dan wel van haar docenten, medewerkers en vrijwilligers, is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van F!T Combisport met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden: niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. F!T Combisport is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

 

Artikel 6 Risicoacceptatie

6.1 De leerling/cursist is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesten voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een les of cursus en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling/cursist.

6.2 De leerling/cursist neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 7 Toestemming foto’s en andere beeldopnames

7.1 Het aangaan van deze overeenkomst met F!T Combisport houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het tijdens F!T Combisport activiteiten maken van foto’s of andere beeldopname waarop u wordt getoond.

7.2 Deze toestemming houd tevens in dat de betreffende foto’s of andere beeldopname door F!T Combisport voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.

7.3 Bezwaren hiertegen kunnen schriftelijk bekend worden gemaakt aan F!T Combisport.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepaling(en) volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietig of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

8.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 9 Vindplaats en wijzing voorwaarden

9.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en zullen door F!T Combisport op verzoek van de klant kosteloos per post of per mail worden toegezonden.

9.2 F!T Combisport is gerechtigd de algemene voordwaarden te wijzigen of aan te vullen.

9.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met F!T Combisport.